Verkoopvoorwaarden YKMA design V.O.F voor consumenten via de webshop

Deze verkoopvoorwaarden zijn op al uw aankopen via de webshop van YKMA design V.O.F. (hierna YKMA design) van toepassing, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van YKMA design en alle voor haar werkzame personen. Indien u via een ander kanaal een aankoop bij YKMA design doet, zijn er mogelijk andere voorwaarden van toepassing. Hiervoor verwijzen wij naar onze desbetreffende verkoopvoorwaarden. Op alle aanbiedingen van YKMA design en op alle door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Onze bedrijfsgegevens

YKMA design V.O.F.
Bagijnhof 137
2611 AN Delft
Nederland

KVK-nummer: 75519321

Bij vragen, opmerkingen en klachten kunt u contact opnemen:

– Via het contactformulier op onze website: https://www.ykma.design/home/contact/

– Door een e-mail te sturen naar: info@YKMA.design

– Via telefoonnummer: +31 6 44005999

Het aanbod

Omdat wij een klein startend bedrijf zijn met een gelimiteerde productiecapaciteit, kunnen wij ervoor kiezen om uw bestelling niet te accepteren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien het aanbod een aanbetaling vereist, aanvaardt u het aanbod pas op het moment dat u de aanbetaling aan ons doet.

Bij alle door YKMA aangeboden producten worden de volgende gegevens vermeld:

 • De prijs van het product. Deze prijs is inclusief btw.
 • Als het om een tijdelijke aanbieding gaat: de geldigheidsduur van de bij het product vermelde prijs.
 • Of het aanbod gelimiteerd is. Als dit het geval is wordt er slechts een beperkt aantal bestellingen geaccepteerd. Dit komt omdat wij een klein startend bedrijf zijn.
 • De bezorgkosten. Deze zijn inclusief btw. Indien er geen bezorgkosten worden vermeld, dan zitten deze inbegrepen in de prijs van het product.
 • Een omschrijving van de voornaamste kenmerken van het product.
 • De uiterste leveringsdatum.
 • Of u het product wel of niet kunt retourneren.

U kunt op het bestelformulier aangeven of u zelf de bestelling wilt komen afhalen, of u kunt ervoor kiezen het product op een door u gewenst adres te laten bezorgen.

Aanbetaling en betaling

Bij bestellingen kunnen wij een aanbetaling van maximaal 50% van het aankoopbedrag hanteren. Het resterende bedrag betaalt u nadat de bestelling is afgeleverd. U krijgt hiervoor een factuur, u dient deze factuur binnen 15 kalenderdagen na ontvangst te betalen.

Bevestiging van uw bestelling

U ontvangt van ons een bevestiging van uw bestelling per email.

Bezorgadres wijzigen

U kunt in overleg met ons het bezorgadres voor uw bestelling wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat wij een nieuwe leveringsdag met u moeten afspreken. Indien u verhuist naar een adres buiten Nederland kunnen wij de extra bezorgkosten op u verhalen.

Bestelling annuleren voordat deze door ons is verstuurd

U kunt zonder opgave van redenen uw bestelling annuleren, indien:

 • U door middel van het bijgeleverde modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan YKMA laat weten dat u de bestelling annuleert.
 • Het niet om een op-maat-gemaakt product gaat. Als dit wel het geval is kunnen wij de bestelling niet kosteloos annuleren.

Indien u voor de geannuleerde bestelling een aanbetaling heeft gedaan, storten wij deze binnen 10 werkdagen terug.

Levering tot de deur

Indien u ervoor kiest uw bestelling te laten bezorgen, maken wij gebruik van een pakketdienst. Levering zal derhalve tot de eerste deur van het bezorgadres geschieden. Het is verstandig hier rekening mee te houden als u één of meer zware producten heeft besteld.

Leveringstermijn

Omdat onze producten veelal met de hand worden gemaakt, hanteren wij een uiterste leveringsdatum. Uw bestelling zal uiterlijk op deze datum worden bezorgd. Indien u heeft aangegeven dat u de bestelling zelf bij ons komt afhalen, zal uw bestelling ten laatste op deze datum voor u klaarstaan.

Leveringsdag

Wij zullen drie dagen voordat wij uw bestelling versturen u hierover per email notificeren. Indien u heeft aangegeven dat u de bestelling zelf komt ophalen zullen wij u per email notificeren wanneer u de bestelling kunt komen ophalen.

Herroepingsrecht

Bij internet aankopen kunt u zonder opgave van redenen uw overeenkomst met YKMA design ontbinden, indien:

 • U dit door middel van het bijgeleverde modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan YKMA design meldt tijdens de bedenktijd. De bedenktijd eindigt 14 kalenderdagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen persoon, de bestelling heeft ontvangen.*
 • Het niet om een op-maat-gemaakt product gaat. Als het product speciaal voor u gemaakt is, kunnen wij het niet retour nemen.

* Let op: Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan het hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht nadat uw bestelling is verstuurd, draagt u de kosten voor het terugzenden van het product. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen na de dag dat u aan ons heeft gemeld dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zendt u het product terug, of overhandigt u het product aan ons. U zendt het product in originele staat terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

Indien u het product naar ons terugstuurt, dient u het product op adequate wijze te verpakken zodat het onbeschadigd bij ons aankomt. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan het hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Zodra wij uw geretourneerde producten hebben ontvangen, storten wij het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen terug. Eventuele retourkosten worden verrekend met dit bedrag.

Wettelijke waarborg

Er is een wettelijke waarborg dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. U heeft recht op een deugdelijk product en mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door YKMA design aan u geleverde zaken blijven eigendom van YKMA design haar bestuurders, tot het moment dat u volledig heeft voldaan aan al uw betalingsverplichtingen jegens YKMA design uit hoofde van enige met YKMA design gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen van YKMA design ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen

 • YKMA design

Bagijnhof 137, 2611 AN Delft

info@YKMA.design

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

pre-order your oc1

Would you like to be one of the very first to receive the YKMA OC1 loudspeakers? Sign up for the pre-order of the second series and we will craft it for you. The first orders will get shipped in May 2020. We request a deposit payment of €250 per piece, the remaining amount is paid upon arrival of your order. Please fill in your details down below and we will get in touch with you for the confirmation.

€1090,- per speaker*

Limited to 20 pieces
Offer is valid until 25th of December 2019

*Including shipping to addresses within the Netherlands. International shipping rates depend on your country of residence and will cost extra. Please inform for exact rates.

By filling in the form below you agree with our terms and conditions.